Bommenregeling

Update 2-6-2016

Advies Raad voor de financiële verhoudingen
Op verzoek van minister Plasterk heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) geadviseerd over de vormgeving van de bommenregeling op de langere termijn geadviseerd over te stappen op een andere wijze van financiering.

De Rfv stelt een zgn. getrapte financiering voor: in eerste instantie liggen de kosten van het opsporen en ruimen bij de veroorzaker (profijtbeginsel), daarna is de gemeente aanspreekpunt (allocatieprincipe) en tot slot is er een financiële regeling als vangnet vanuit het Rijk (solidariteitprincipe). Invoering van de getrapte financiering zou voorafgegaan moeten worden door het inrichten van een kenniscentrum en door het ontwikkelen van een normenkader aan de hand waarvan een gemeente een afweging kan maken tussen veiligheid en kosten.

Lees hier de volledige brief Herziening bommenregeling gemeentefonds 

In een VEO werkgroep (waar Saricon zitting in neemt) wordt momenteel nagedacht over de mogelijke contouren van een normenkader. Daarover wordt afstemming gezocht met relevante stakeholders, zoals het Platform Blindgangers, en recent is hierover ook gesproken met het Ministerie van BZK.

In lijn met het Rfv-advies, die het normenkader en kenniscentrum voorwaardelijk stelt aan het wijzigen van de financieringsregeling, blijft de Bommenregeling vooralsnog ongewijzigd. Voor de inhoud van de regeling wordt in de Meicirculaire 2016 opnieuw verwezen naar paragraaf 2.4.4 van de septembercirculaire 2014.
 

Septembercirculaire 2014

In de meicirculaire 2014 (paragraaf 2.4.5) heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd de bommenregeling met ingang van 2015 aan te passen. Per 2015 kunnen alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van conventionele explosieven een bijdrage van 70% ontvangen. Er zullen dus geen gemeenten meer zijn die een vaste bijdrage ontvangen of veelgebruikers zijn die per nieuwbouwwoning uitbetaald krijgen. Dit betekend dat alle gemeenten met ingang van 2015 een aanvraag kunnen indienen over de gemaakte kosten. Hiervoor volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit met daarin de gemaakte totale kosten opgenomen (exclusief BTW). Voor de huidige veelgebruikers komen alleen de gemaakte kosten vanaf 1 januari 2015 in aanmerking.
Tevens is de regeling op nog een punt aangepast, namelijk dat de aangevraagde bedragen per 2015 geen betrekking meer hebben op toekomstige kosten.

De aanleiding van de wijziging is dat de maatstaf nieuwbouwwoning onvoldoende aansloot bij de kosten van het opsporen en ruimen van conventionele explosieven. Verder heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geconstateerd dat de aanvragen op basis van ramingen heeft geleid tot een onnodig beslag van de algemene uitkering. Het ministerie zal de komende jaren bezien hoe de financiële omvang van de regeling zich zal ontwikkelen. Indien nodig zullen zij maatregelen overwegen, zoals bijvoorbeeld een verlaging van het percentage. Daarnaast zullen zij de Raad voor de financiële verhoudingen om een advies vragen voor de vormgeving op langere termijn.
Om u meer tijd te geven heeft het ministerie besloten de peildatum voor het indienen van de aanvraag in 2015 eenmalig te verschuiven naar 1 april 2015.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd dat definitieve berichtgeving volgt in de septembercirculaire 2014, zodat er de komende maanden nog ruimte is voor het uitwerken van details. Het gaat hier om zaken die in de verdere uitwerking van de twee aanpassingen om een besluit vragen.

Voor u veelgestelde vragen alvast beantwoord:

Indien u nog aanvullende vragen heeft of behoefte aan ondersteuning bij de aanvraag kunt u contact met Linda Hofland-Timmers opnemen.