Bommenregeling

Suppletie uitkering 2020

In paragraaf 2.4.3 van de meicirculaire 2020 wordt de informatie over de verkrijging van een suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gegeven. Het totaalbedrag van de bommenregeling 2020 bedraagt € 27,3 miljoen.

Verzoeken die vóór 1 april 2020 worden ontvangen, worden in het jaar van ontvangst toegekend. Verzoeken die vanaf die datum ontvangen worden, zullen worden meegenomen in het volgende jaar. Btw komt niet voor compensatie in aanmerking. In de aanvraag dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn.

 

Wijziging bommenregeling, kenniscentrum en het ontwikkelen van een normenkader

Naar aanleiding van het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de vormgeving van de bommenregeling op de langere termijn heeft het Platform Blindgangers in combinatie met de VNG geadviseerd over de mogelijke inhoud van een normenkader waarmee een gemeente een afweging kan maken tussen veiligheid en kosten. Ook de behoefte aan een onafhankelijk kenniscentrum is daarbij nogmaals onderstreept. Tevens is vanuit de Vereniging voor Explosieven Opsporing een advies over deze onderwerpen ontvangen.

Het ministerie van BZK zag in de ontvangen adviezen voldoende aanleiding om de haalbaarheid van een kenniscentrum en het ontwikkelen van een normenkader verder te verkennen. Vanuit haar coördinerende rol heeft het ministerie van BZK de werkgroep ‘oprichting kenniscentrum CE’ gevraagd om met een advies te komen over de wijze waarop het kenniscentrum en het normenkader gestalte kunnen krijgen. Het ging daarbij om aspecten als de inrichting van het opdrachtgeverschap en de scope, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het kenniscentrum. Ook was een inschatting van de kosten en een voorstel voor de financiering van het kenniscentrum een onderdeel van het advies. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van het Platform Blindgangers, de VNG, de Vereniging voor Explosieven Opsporing en de betrokken departementen (BZK, Defensie, VenJ, IenM en SZW). In 2018 heeft de werkgroep een advies ingediend. Minister Ollongren (BZK) is van mening dat het advies een werkbaar kader biedt om verdere invulling te geven aan de wens van gemeenten. De minister heeft naar aanleiding van het advies aan Rijkswaterstaat om een offerte gevraagd voor de oprichting van een kenniscentrum.

In lijn met het Rfv-advies, die het normenkader en kenniscentrum voorwaardelijk stelt aan het wijzigen van de financieringsregeling, blijft het voorlopig mogelijk via het indienen van een raadsbesluit een bijdrage van 70% te ontvangen in de gemaakte kosten van het opsporen en ruimen van explosieven. 

Voor u veelgestelde vragen alvast beantwoord:

Indien u nog aanvullende vragen heeft of behoefte aan ondersteuning bij de aanvraag kunt u contact met Ivana te Duits opnemen.