De toepassing

Toepassing is eenvoudig
De UXOscope kan eenvoudig toegepast worden. Een boormachine brengt een boorkop ondergronds in. Tegelijkertijd met de pilot boring wordt detectie uitgevoerd. De data worden naar een control unit gestuurd en door een Sr. OCEdeskundige beoordeeld. Het boren en detecteren gebeurt in stappen van 2 tot 3m lengte. In het gebied waar gedetecteerd wordt is de boorsnelheid 50 % van het normale boorproces.

Wanneer de boorkop een object detecteert wordt het proces direct stil gelegd. De data wordt geanalyseerd en er wordt bekeken of we te maken hebben met een conventioneel explosief.

Mocht de data-analyse uitwijzen dat het een conventioneel explosief kan zijn, dan bepaalt de Sr. OCE-deskundige het vervolgtraject. Het explosief kan dan verwijderd worden, of het boor tracé kan gewijzigd worden. Wanneer geen explosief gedetecteerd wordt, kan het gebied vrij gegeven worden.

Werk met werk maken
De UXOscope kan gelijktijdig met de pilotboring worden ingezet, hierdoor is het mogelijk twee handelingen in een arbeidsgang uit te voeren. De real time interpretatie van de meet data maakt dat we een tunnel met een doorsnede van 3 m vrij kunnen geven op afwerpmunitie van 250 lb en groter. De tunnel van 3 m is voldoende om op veilige wijze een buis door te voeren, bijvoorbeeld bij het aanleggen van kabels, leidingen e.d.

Achtergrond
UXOscope is een oplossing bij veel lastige situaties waar detectie op CE uitgevoerd moet worden. Bij het aanbrengen van een HDD boring komen we vaak door verdacht gebied. Dit is erg risicovol, een detonatie is mogelijk. Om deze risico’s te voorkomen en het werk veilig uit te kunnen voeren hebben wij de UXOscope ontwikkeld.